cz| en| ru
About us | People | Corpus of Czech Verse | Online tools | Books / Projects | Download | Partnership | Contact | Links

Books / Projects

Books / Projects
PUBLICATIONS

Prozodické spisy raného obrození

ŘÍHA, J. (ed.) (Praha: Univerzita Karlova 2015)

Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitějších prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry. V čele souboru stojí nový český překlad pojednání Josefa Dobrovského Böhmische Prosodie (1795) a Prosodie (1798; vychází česky poprvé), které položilo základy sylabotónické reformy českého verše. Druhým textem souboru je spis Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie (1818) Pavla Josefa Šafaříka a Františka Palackého, který je vášnivou polemikou s Dobrovského sylabotónismem a jeho realizací v poezii puchmajerovských básníků ve jménu (obnovené) časomíry. Soubor uzavírá doposavad přehlížený spis Zlomky o českém básnictví, zvláště pak o prozódii (1820) Šebestiána Hněvkovského, představující obranu puchmajerovské generace a zároveň pokus o syntézu obou protikladných postojů. Vydávané texty jsou vybaveny komentářem a vysvětlivkami a doplněny slovníkem základních symbolů a pojmů z teorie verše.

Báseň a počítač [Poem and Computer]

IBRAHIM, R. – PLECHÁČ, P. (Praha: Academia 2014)

Báseň a počítač – jde takové spojení vůbec dohromady? Užití výpočetní techniky v humanitních vědách má svou tradici – velmi plodně se rozvíjelo zejména v šedesátých letech 20. století, kdy počítače pomáhaly zpracovávat velké datové soubory. Novou etapu ve využití počítačů znamenala devadesátá léta, období prudkého nástupu výpočetní techniky a jejího ovládnutí světa. Literární texty dnes již existují v elektronické podobě a právě k tomu se váže využití počítačů v literární vědě. Brožura mapuje, co všechno se s nimi dá za využití moderní výpočetní techniky dělat. Seznámí čtenáře s aplikacemi pro zpracování textů, jako jsou Databáze českých meter, Gunstick, Eufonometr, Hex či Frekvenční slovníky.

free download »

Tištěná verze je k dispozici zdarma v knihkupectví Academia.

Úvod do teorie verše [Introduction to Verse Theory]

IBRAHIM, R. – PLECHÁČ, P. – ŘÍHA, J. (Praha: Akropolis 2013)

This monograph deals with all areas of verse theory: prosody, metrics, rhythmics and strophics. The authors of this publication regard verse theory as a  borderline discipline between literary theory and linguistics. Consistent respect for language presumptions and comparison of poetry and prose, or poetry and a theoretical model constitutes their methodological starting point. The authors follow mainly the Czech tradition (Jan Mukařovský, Roman Jakobson, Josef Hrabák, Jiří Levý, Karel Horálek, Miroslav Červenka, Květa Sgallová); however, they also drew inspiration from: Russian authors (especially Russian formalists and the so called Russian School), Polish authors (especially works that emerged within the “Słowiańska metryka porównawcza” project), American works (generative metrics), or French works (B. de Cornulier’s concept of strophics). The publication was written concurrently with working on the ongoing project of automatic analysis of Czech verse; thus, it was possible for the authors to benefit from the part of the output from the Corpus of Czech Verse (the corpus consists of texts from the Czech electronic library, the full text database of Czech poetry of the 19th and the beginning of the 20th century, containing more than 2 million verse lines).

Nástin dějin evropského verše [A History of European Versification]

GASPAROV, M.; translated by R. Ibrahim and A. Machoninová (Praha: Dauphin 2012)

When we read a poem composed in blank iambic pentameter, it reminds us of Shakespeare. When we read a poem composed in long lines without rhyme or rhythm, we think of Whitman. In this ground-breaking study of the history of European versification, M. L. Gasparov shows how such chains of association link the poetry of numerous languages and diverse ages. Examining poetry written in 30 languages (from Irish to Belorussian) and over several millennia (from classical Latin and Greek to the experiments of the contemporary avant-garde), the book traces the ways in which the poetry of English, French, Russian, Greek and other European languages has developed from a single common Indo-European source. The account is liberally illustrated with verse examples... (Source: M. L. Gasparov (1996), A History of European Versification. Clarendon Press.)

Česká literatura 60/3: versologie

IBRAHIM, R. (ed.) (Praha: Ústav pro českou literaturu 2012)
Třetí číslo letošního ročníku České literatury je věnováno teorii verše. Vzhledem k tomu, že vychází v roce nedožitých osmdesátin Miroslava Červenky (1932–2005), jednoho z nejvýznamnějších českých versologů 20. století a dlouholetého šéfredaktora tohoto časopisu, chceme jím zároveň uctít jeho památku a připomenout trvající aktuálnost jeho díla.

Záměrem čísla bylo ukázat, že versologická bádání v Čechách pokračují, a naznačit, kterým směrem se ubírají. Protože je rozsah časopisu omezený, nepředstavuje tematické číslo současnou českou versologii v její rozmanitosti a celistvosti. Versologie má pověst exaktní a popisné disciplíny, v jejíchž článcích se to hemží čísly, rovnicemi, grafy a tabulkami. Jistá snaha po exaktnosti je pro slovanskou a část americké versologie 20. století opravdu příznačná, uvážíme­‐li však, jaké problémy a výzvy přináší nutnost zpracování obrovského materiálu, pak to byla cesta nezbytná. Nechtěli jsme ale vytvořit ezoterické číslo pro versology, které si kromě přispěvatelů přečte už jen redakce, chtěli jsme naopak představit versologii jako rozmanitou oblast zkoumání, jejíž závěry mohou zaujmout širší literárněvědné publikum. Čtenářům proto nabízíme kromě úvah teoretických (Plecháč) především práce z oblasti historické metriky (Sgallová, Říha, Dobiáš) nebo obecně metodologickou úvahu (Šapir) či příspěvek, který na řeč, a potažmo verš, pohlíží z perspektivy fonetické (Palková).

obsah čísla »

PAPERS
ABSTRACTS
PRESENTATIONS
PROJECTS

Grant projects

The metrical structure of Neruda's verse

As part of the grant project 15-19820S supported by Czech Science Foundation, whose researcher is Jakub Říha, the monograph on the verse of Jan Neruda is being prepared. Monograph will be focused on basic aspects of Neruda's verse (from the viewpoint of metrics, rhythmics, rhyme, and strophics) in the context of Czech and European versification.

The history and theory of 19th century Czech verse

As part of the grant project P406/11/1825 supported by Czech Science Foundation, whose researchers are Robert Kolár and Petr Plecháč, there is being built the Corpus of Czech Verse (CCV). CCV consists of texts contained in the Czech electronic library, which have been lemmatized, and phonologically, morphologically and metrically annotated. Phonological and metrical annotations have been carried out automatically using the computer program Květa, created by Petr Plecháč. The data are published via on-line applications at this website. The final outcome of the project will be a monograph History and Theory of 19th century Czech verse.

Collective projects

One of the scientific-pedagogical intentions of the team is to inform those interested in the verse theory about the current state of the field. The result is a publication Introduction to the Verse Theory (see here).

Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
+420 222 828 148
Versification Research Group profile

Share

Development of tools located at this website, website development and its English (Gabriela Brůhova) and Russian (Evgenia Tumanova) translations were supported by Czech Science Foundation (P406/11/1825) and by the long-term conceptual development of a research institution 68378068.
© 2014 Petr Plecháč